Projekt „Więcej – lepiej – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Rydułtowach” został stworzony z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta. Większość wrodzonych umiejętności rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Jest to najlepszy okres zapobiegania trudnościom w nauce, niwelowania dysharmonii i zaburzeń rozwojowych, a także wyrównywania zaniedbań środowiska. Dlatego głównym celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji szans edukacyjnych dzieci
w wieku przedszkolnym (3-6 l.) poprzez rozszerzenie oferty jakościowej przedszkola od września 2010. Dobór zajęć przemyślano pod katem zrównoważenia rozwoju dzieci, przy zachowaniu równowagi pomiędzy nauką i zabawą. Program nauczania został wzbogacony o dodatkowe zajęcia: logopedyczne, taneczno-muzyczne, z zakresu gimnastyki korekcyjnej i pływania oraz języka angielskiego. Ponadto wydłużone zostaną godziny pracy przedszkola w oddziale dzieci 3-4 letnich o 3 godziny na dobę.

Obecny budynek placówki nie spełnia podstawowych funkcji uniemożliwiając tym samym zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej. W związku z tym ze środków własnych miasta wybudowany zostanie nowy obiekt przy ulicy Kochanowskiego, w którym przedszkole zacznie funkcjonować od września 2011 roku. Część zadań dotyczących funkcjonowania nowego przedszkola zostanie sfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach realizowanego projektu. Projekt przewidziany jest dla 100 dzieci. Po przeniesieniu placówki do nowego obiektu od 01.09.2011 roku uruchomiony zostanie nowy oddział dla 25 dzieci 3-4 letnich, co przyczyni się do zmniejszenia bariery równości jaką jest niewystarczający system opieki przedszkolnej. Umożliwi to m.in. rodzicom większe zaangażowanie w pracę, bądź jej znalezienie. W nowej placówce kontynuowane będą również wszystkie założenia projektu wyrównywania szans edukacyjnych.

W ramach projektu dofinansowane zostaną następujące zadania:

– Zarządzanie projektem

– Promocja

– Przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zakresu równości szans

– Wydłużenie godzin funkcjonowania grupy dzieci 3-4 letnich

– „Gimnastyka małej buzi i języka” -zajęcia logopedyczne

– „ Żeby zdrowe ciało mieć trzeba tylko chcieć” -zajęcia gimnastyki korekcyjnej

– „ Zajęcia wodno podwodne” – zajęcia na basenie

– „ Prawa ręka lewa noga już do tańca jest gotowa”- nauka tańca

– „Koleżanko i kolego – dobra zabawa z nauką angielskiego” -nauka j. angielskiego

– Utworzenie nowego oddziału dla dzieci 3-4 letnich

Okres realizacji projektu: od 01.08.2010 do 31.07.2012.

Całkowity koszt projektu wynosi: 817 930,00 zł, poziom dofinansowania wynosi: 805 661,05 zł w tym: Europejski Fundusz Społeczny: 695 240,50 zł, Budżet Państwa: 110 420,55 zł, wkład własny: 12 268,95 zł.

Planowane rezultaty i osiągnięcia dzieci:

 • Odczuwanie radości z odkrywania tego co nowe i nieznane
 • Nabywanie wzorców i nawyków spędzania wolnego czasu w aktywny, ciekawy sposób
 • Poznawanie własnych możliwości
 • Usprawnienie aparatu mowy
 • Zwiększenie sprawności ruchowej
 • Umożliwienie profilaktyki i korekty wad postawy
 • Nabywanie umiejętności bezpiecznego przebywania w wodzie, nauka pływania
 • Poprawa rytmiki koordynacji ruchowej
 • Nabywanie umiejętności nauki języka angielskiego
 • Podejmowanie próby wspólnej realizacji zadań i rozwiązywania problemów
 • Odczuwanie i przeżywanie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno
 • Dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych działań
 • Poznawanie sposobów radzenia sobie ze swoimi emocjami
 • Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu
 • Wykształcenie poprawnych nawyków higienicznych, zachowań prozdrowotnych oraz proekologicznych
 • Podniesienie pewności siebie poprzez zniwelowania deficytów rozwojowych
 • Dokonywanie wyborów i przeżywanie pozytywnych efektów własnych działań

Rezultatem podjętych działań będzie również

 • zwiększenie wiedzy rodziców na temat rozwoju fizycznego dzieci.
 • Ułatwienie rodzicom godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych poprzez uelastycznienie godzin pracy przedszkola.
 • Możliwość podjęcia pracy zawodowej dla rodziców dzieci 3-4letnich w efekcie utworzenia dodatkowej grupy od 1.09.2011.