SYSTEM MOTYWACJI STOSOWANY
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU NR 1

im. Marii Kownackiej w Rydułtowach

Nabywanie kultury jest pewną formą doświadczenia i jako taka jest częścią składową zadań życiowych, którymi szkoła powinna być przejęta również, jak całe życie dojrzałe…

…danie jednostce wolności rozwijania się (…) nie jest swawolą, a jeszcze mniej brakiem karności. Jest ona w rzeczywistości właśnie przeciwieństwem obu tych rzeczy. Dziecko, które” robi, co mu się podoba”, nie jest dzieckiem wolnym. Przeciwnie jest ono podatne do tego, aby stać się niewolnikiem złych nałogów, egoistą, nienadającym się zupełnie do życia społecznego. Wobec tego potrzebuje ono pewnych środków pomocniczych dla oswobodzenia swych sił z nimi wyrosnąć może w harmonijną istotę, panująca nad sobą, zdolną i chętną do świadomego współdziałania z podobnymi sobie dla wspólnego dobra.

H. Parkhurst „Wykształcenie według planu daltońskiego”

Eliminowanie zachowań niepożądanych, nabywanie właściwych nawyków, umiejętności i postaw:

 1. Prawidłowe wykonywanie czynności higienicznych, rozwijanie umiejętności samoobsługowych:
 2. dozowanie wody,
 3. używanie mydła,
 4. korzystanie z ręcznika,
 5. korzystanie z toalety,
 6. mycie zębów,
 7. utrzymanie czystości przyborów toaletowych,
 8. poszanowanie intymności.
 9. Przestrzeganie umów grupowych w zabawach swobodnych:
 10. zakaz biegania w sali zabaw,
 11. eliminacja zachowań agresywnych,
 12. przestrzeganie kompromisu w zabawie,
 13. eliminowanie hałasu,
 14. poszanowanie dla pracy i działalności innych,
 15. dbałość o porządek.
 16. Wyrabianie umiejętności zabawy i pracy w grupie, w zespole, w trakcie zajęć organizowanych, w szczególności:
 17. respektowanie poleceń nauczyciela,
 18. współdziałanie z kolegami,
 19. skupianie uwagi na danej czynności,
 20. nieprzeszkadzanie innym,
 21. słuchanie innych,
 22. sygnalizowanie w miarę możliwości chęci wypowiadania się,
 23. przyjmowanie prawidłowej postawy.
 24. Kształtowanie nawyków kulturalnego spożywania posiłków i właściwego zachowywania się przy stole:
 25. nakrywanie do stołu,
 26. prawidłowa postawa przy stole,
 27. umiejętne posługiwanie się sztućcami,
 28. korzystanie z serwetek,
 29. składanie pustych naczyń,
 30. eliminowanie głośnych rozmów,
 31. nieprzeszkadzanie innym w jedzeniu,
 32. w miarę możliwości zjadanie swojej porcji.
 33. Przestrzeganie umów dotyczących zachowań poza budynkiem przedszkolnym:
 34. przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
 35. nieoddalanie się od grupy,
 36. reagowanie na sygnały nauczycielki,
 37. zachowanie postawy asertywnej w stosunku do obcych osób,
 38. bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym,
 39. poszanowanie przyrody.

NAGRADZANIE ZA:

 • Stosowanie ustalonych zasad i umów.
 • Wysiłek włożony w wykonaną pracę.
 • Wywiązanie się z podjętych obowiązków.
 •  Bezinteresowną pomoc innym.
 • Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

FORMY NAGRADZANIA:

 • Pochwała indywidualna i wobec grupy.
 • Pochwała przed rodzicami.
 •  Eksponowanie mocnych stron dziecka.
 • Wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu.
 • Przydzielenie ważnego zadania do wykonania, lider w zespole dyżurnych
 • Wyznaczenie dziecka na „pomocnika” przy realizacji określonego zadania.
 • Zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy.
 • Wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki.
 • Chodzenie w pierwszej parze.
 • Część obrazka niespodzianki do wklejenia w „Plastusiowy pamiętnik”
 • Pieczątka WSPANIALE z Plastusiem za wszystkie elementy obrazka
 • OZNACZENIE „UŚMIECHNIĘTĄ BUZIĄ” NA TABLICY ZACHOWANIA.
 • Zebranie „UŚMIECHNIĘTYCH BUZIEK” w ciągu całego tygodnia nagradzane zabraniem CISZAKA na weekend.
 • Za opanowanie każdej umiejętności z tablicy „ JUŻ POTRAFIĘ” losowanie nagrody z „WORKA NIESPODZIANEK”
 • Za zdobycie wszystkich umiejętności/sprawności z tablicy „ JUŻ POTRAFIĘ” – wyróżnienie dyplomem na koniec roku szkolnego, pochwała przed zebranymi gośćmi

WZMOCNIENIA NEGATYWNE ZA:

 • Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie
  i przedszkolu.
 • Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu
  i innych.
 • Zachowania agresywne.
 • Niszczenie wytworów pracy innych, ich własności.
 • Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

FORMY WZMOCNIEŃ NEGATYWNYCH:

 • Upomnienie słowne  indywidualne (przypomnienie obowiązujących zasad).
 • Upomnienie słowne  wobec grupy.
 • Poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 • Okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażenie przez nauczyciela smutku i nie zadowolenia z powodu zachowania dziecka.
 • Czasowe odsunięcie od zabawy.
 • Wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.
 • Rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka do autorefleksji).
 • Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
 • Spędzanie kilku minut na krzesełku.
 • Wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego (np. rysunek jako forma przeproszenia).
 • Wykonanie pracy na rzecz grupy (np. ułożenie zabawek, książek
  w kącikach zainteresowań). 
 • OZNACZENIE „SMUTNĄ BUZIĄ” NA TABLICY ZACHOWANIA.