Regulamin rekrutacji dzieci

do Publicznego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach

na rok szkolny 2022/2023

Opracowany na podstawie:

 • art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017
 • Uchwały nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017
 • Zarządzenie 19.BOK.OR.2022 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 14 stycznia 2022

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa regulamin.

§ 1

Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 określa:

 • art.162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. – Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017
 • Uchwały nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017
 • Zarządzenie 19.BOK.OR.2022 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 14 stycznia 2022
 • Niniejszy regulamin.

§ 2

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do sześciu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

§ 3

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, do pobrania bezpośrednio w przedszkolu.

§ 4

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w wybranym przedszkolu w okresie od 1.02.2022 do 10.02.2022 r.
 2. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych przedszkoli.

§ 5

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola  na podstawie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (w rozdz. 6 w art. 130-131, znajdują się uregulowania obowiązujące rekrutację dzieci przedszkolnych w okresie przejściowym oraz po zakończeniu zmian w systemie polskiej oświaty). przyjmowane są dzieci spełniające następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli liczba dzieci spełniające następuje kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone w Uchwale nr 32.293.2017 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 maja 2017. która określa następujące kryteria oraz odpowiadającą im liczbę punktów

 1. Dziecko którego rodzic/opiekun prawny samotnie go wychowuje i pracuje/studiuje, uczy się w trybie dziennym, lub oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują/ studiują, uczą się w trybie dziennym – 8 punktów
 1. kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo

kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola – 4 punkty

 1. dziecko którego rodzina jest objęta pomocą MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 2 punkty
 1. dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka – 1 punkt
 1. odległość zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w metrach wzdłuż

najkrótszej trasy dojazdu/dojścia): 1m = 1 punkt/odległość od przedszkola

§ 6

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola publicznego odrębnym zarządzeniem.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka nieprzyjętego może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola.
 3. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje 7 dni do odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej do dyrektora publicznego przedszkola.
 4. Dyrektor jest zobowiązany do rozpatrzenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

§ 7

 1. Na wniosek rodzica komisja rekrutacyjna w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodziców z wnioskiem uzasadnienia decyzję odmowy przyjęcia dziecka.
 2. W uzasadnieniu komisja rekrutacyjna wskaże:
 • przyczyny odmowy przyjęcia dziecka,
 • najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia,
 • liczbę punktów, którą nieprzyjęty kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 1. Odwołanie rodzica do dyrektora od uzasadnienia decyzji komisji rekrutacyjnej jest rozpatrywane w terminie siedmiu dni od otrzymania

§ 8

 1. Przyjęcia dzieci spoza Gminy Rydułtowy może mieć miejsce tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców Gminy Rydułtowy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

§ 9

 • Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 Zarządzenie 19.BOK.OR.2022 Burmistrza Miasta Rydułtowy

z dnia 14 styczeń 2022

§ 10

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, uniemożliwiających wprowadzenie danych do systemu komputerowego, nie będą rozpatrywane.

……………………………………

(podpis dyrektora przedszkola)