KRYTERIA NABORU DO PRZEDSZKOLI, INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

  • W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy.
  • Tylko w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ten warunek, niż miejsc w przedszkolu (innej formie wychowania przedszkolnego) przeprowadza się procedurę rekrutacyjną.

I ETAP REKRUTACJI

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)         wielodzietność rodziny kandydata;

2)         niepełnosprawność kandydata;

3)         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)         niepełnosprawność obojga rodziców     kandydata;

5)         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)         samotne wychowywanie kandydata w   rodzinie;

7)         objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria te mają jednakową wartość!- tzn za każde kryterium 1 pkt

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

II   ETAP REKRUTACJI

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023 oraz odpowiadające im liczby punktów:

  1. Dziecko którego rodzic/opiekun prawny samotnie go wychowuje i pracuje/studiuje, uczy się w trybie dziennym, lub oboje  rodzice/prawni opiekunowie pracują/ studiują, uczą się w trybie dziennym  –   8 punktów  
  • kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez rodzeństwo

 kandydata ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola                                                                –    4  punkty

  • dziecko którego rodzina jest objęta pomocą MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej    –    2  punkty
  • dziecko uczęszczało wcześniej do żłobka                                                                                         –    1  punkt
  • odległość zamieszkania dziecka od przedszkola/szkoły (liczona w metrach wzdłuż

najkrótszej trasy dojazdu/dojścia):                                                     –   1m = 1 punkt/odległość od przedszkola

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.