Historia Publicznego Przedszkola nr 1 im Marii Kownackiej
w Rydułtowach

Tuż po wojnie, w roku 1945 roku w prywatnym budynku przy ulicy Krótkiej 1 powstało jednooddziałowe przedszkole. W początkowym okresie placówkę prowadziła siostra Czajkówna (Agrykola). Rok później kierownictwo objęła pani Grycman, która była pierwszą autorką kroniki tego przedszkola. Początki były bardzo trudne. 35 przedszkolaków zajmowało jedną małą salę. Sanitariaty znajdowały się na podwórzu, sala ogrzewana była piecem kaflowym.

W 1953 przedszkolem kierowała pani Kałuża, która prowadziła dalszy ciąg kroniki. W 1959 roku prace w przedszkolu rozpoczęła pani Pinior, a po 10 latach w 1969 pani Ciuraj. W 1978 roku z inicjatywy ówczesnej pani dyrektor Marii Wilk, przedszkole zostało rozbudowane i zmodernizowane. Dobudowano całe skrzydło, w którym zrobiono sanitariaty, szatnie dla dzieci oraz kancelarię. Założono centralne ogrzewanie, utworzono dwie duże sale oraz sypialnie dla dzieci. Pomieszczenia kuchenne z piętra przeniesiono na parter. Placówka dużymi krokami zmierzała ku nowoczesności. Zwiększyła się ilość dzieci i tym samym ilość oddziałów. Przedszkole funkcjonowało doskonale. Progi przedszkola przekraczały kolejne roczniki dzieci ucząc się podstawowych zasad życia w grupie, uczestnicząc w uroczystościach przedszkolnych, wycieczkach organizowany z udziałem rodziców i Rady Pedagogicznej.

Ze względu na usytuowanie przedszkola, środowisko w którym funkcjonowało oraz oddanego dzieciom personelu dało się odczuć atmosferę „domowego przedszkola”, gdzie dzieci spędzały przyjemnie czas.

Po latach owocnej pracy pani Maria Wilk odchodząc na emeryturę przekazała placówkę pani Mirelli Ogrockiej, która była kolejnym dyrektorem w latach 1986 – 2005. Był to okres wytężonej prac, niekończących się remontów, modernizacji, podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, tworzenia nowych oddziałów dla dzieci, pozyskiwania sponsorów, organizowania występów artystycznych dla miasta, wycieczek krajoznawczych, nowatorskiego podejścia do pracy wychowawczo – dydaktycznej. Przedszkole zaczęło tętnić życiem nowych zmian. Zakupiono dwie klasopracownie, wykładziny do sal, mebelki dla Maluchów, kuchni, kancelarii, pomoce dydaktyczne, pianino, sprzęt audiowizualny, kserokopiarkę oraz wiele innych rzeczy. W roku 1995 przeprowadzono generalny remont przedszkola, odnowiono szatnie, łazienki i kancelarię. Dzięki wspaniałej współpracy z rodzicami i środowiskiem został zakupiony drewniany plac zabaw, a ogród przedszkolny został zalesiony i ukwiecony.

Rok 1995 był rokiem przełomowym. Przedszkole uroczyście obchodziło 50 – lecie istnienia, a niedługo po tym 16 maja 1997 roku Rada Miasta Rydułtowy podjęła uchwalę o nadaniu imienia przedszkolu. Uroczystość nadania imienia Marii Kownackiej odbyła się 28 maja 1997 roku.

Kolejne lata przyniosły dalszy rozwój placówki. Z funduszu pozyskanego z organizacji festynu, zabawy karnawałowej dla rodziców zakupiono komputer dla dzieci. W tym roku też, dzieci po raz pierwszy wyjechały na „Zielone Przedszkole”, co stało się coroczną tradycją przedszkola.

W roku 2002 zakupiono drugi komputer do sali starszaków, dzięki któremu dzieci mogły wkroczyć w świat technologii informatycznej, poznając zasady nauki i zabaw z komputerem. Zajęcia dla dzieci uatrakcyjniane są nauką języka angielskiego, rytmiki i zajęciami w terenie. Po oddelegowaniu pani Mirelli Ogrockiej do pracy w Kuratorium Oświaty od 1 lutego 2005 placówką kieruje pani Janina Blokesz, która wcześniej pracowała jako nauczyciel w tym przedszkolu.

Pani dyrektor kontynuuje tradycje zapoczątkowane przez panią Ogrocką i jednocześnie dąży do rozwoju placówki pod względem bytowym jaki i wychowawczo – dydaktycznym. Organizacja pracy proponowana przez panią Janinę Blokesz sprzyja kształtowaniu i rozwijaniu indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Już od początku swojej kadencji była prężnie działającym dyrektorem. Pozyskiwała fundusze na dalszy rozwój placówki, miedzy innymi wymianę mebli w salach dzieci, wzbogacenie bazy dydaktycznej między innymi w komputery. W oparciu o nowe komputery i zaangażowanie przedszkola w ekologiczne wychowanie i nauczanie powstała innowacja pedagogiczna „Ekoplastuś z komputerem” W ramach współpracy z Fundacją Ekologiczna „Silesia” pozyskano sadzonki drzew, krzewów i iglaków, dzięki czemu zmieniono ogród przedszkolny w celu zapewnienia dzieciom warunków dla prawidłowego rozwoju fizycznego. Przy współpracy z Radą Rodziców wymieniono stary plac zabaw i zakupiony został drugi drewniany plac zabaw, przez co dzieci lepiej rozwijają się pod względem ruchowym.

Pani dyrektor jest autorka projektu unijnego „Jesteśmy razem na stracie” dla Publicznego Przedszkola nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach. W ramach projektu przeprowadzono warsztaty plastyczne i taneczne dla dzieci, zorganizowano wycieczki do teatru, sztolni i Chlebowej Chaty w Górkach Wielkich.

Kolejnym spektakularnym przedsięwzięciem pani dyrektor było opracowanie, przystąpienie i realizowanie projektu unijnego „Więcej – lepiej – program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Rydułtowach” w latach 2010 – 2012. W ramach projektu dofinansowano następujące zadania:

 • zarządzanie projektem
 • promocja
 • przeszkolenie kadry nauczycielskiej z zakresu równości szans
 • wydłużenie godzin funkcjonowania grupy dzieci 3 – 4 letnich
 • utworzenie nowego oddziału dla dzieci 3 – 4letnich w nowym budynku przedszkola

Poszerzona została działalność dydaktyczną przedszkola o nowe zajęcia dla dzieci 3 – 6 letnich:

 • „Gimnastyka małej buzi i języka” – zajęcia logopedyczne
 • „Żeby zdrowe ciało mieć trzeba tylko chcieć” – zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • „Zajęcia wodno – podwodne” – zajęcia na basenie
 • „Prawa ręka, lewa noga już do tańca jest gotowa” – nauka tańca
 • „Koleżanko i kolego, dobra nauka z nauką języka angielskiego” – zajęcia z języka angielskiego

Okres realizacji projektu od: 1.08.2010 – 31.07.2012.

Całkowity koszt projektu wynosi 817930,00 zł.

Poziom dofinansowania wynosi: 805661,05 zł w tym:

 • Europejski Fundusz Społeczny: 695240,50 zł
 • Budżet Państwa: 110420,55 zł
 • wkład własny: 12268,95 zł

Dobór zajęć przemyślano pod kątem zrównoważenia rozwoju dzieci przy zachowaniu równowagi pomiędzy nauką i zabawą. Z uwagi na brak możliwości rozbudowy starego budynku Rada Miasta Rydułtowy podjęła uchwałę
nr XXXIX/338/09 z dnia 18.12.2009 o budowie nowego budynku przedszkola przy ulicy Kochanowskiego, w którym przedszkole zaczęło funkcjonować od września 2011 roku. Uroczystego otwarcia nowego budynku przedszkola przy dźwiękach Orkiestry Dętej KWK „Rydułtowy – Anna” w towarzystwie przewodniczącego miasta Lucjan Szwan, prezesa firmy budowlanej ERBUD Janusza Latosa, pani dyrektor Janiny Blokesz, przedstawicieli Rady Rodziców oraz dzieci dokonała 5 września 2011 roku pani burmistrz Kornelia Newy. Do specjalnie przygotowanego w posadzce otworu włożona została „Kapsuła czasu”. Wewnątrz kapsuły znalazły się dokumenty związane z dotychczasową historią przedszkola, rys historyczny miasta, dokumentacja budowy przedszkola oraz prace plastyczne przedstawiające „Świat za 50 lat” widziany oczami dziecka. Ponowne otwarcie kapsuły zaplanowano na uroczystość 50 – lecia oddania budynku do użytku. W progach nowego budynku przywitano rodziców wraz ze swoimi pociechami, które pani dyrektor pasowała na przedszkolaka.
Od września 2011 Publiczne Przedszkole nr 1 jest placówka czterooddziałową, do której uczęszcza 100 dzieci. Grupa najmłodszych przedszkolaków, dzieci 3 – letnich finansowana jest z funduszy unijnych. Dzięki wsparciu unijnemu przedszkolaki korzystają również z bogato wyposażonych sal, sali gimnastycznej i nowych placów zabaw dostosowanych do wieku i możliwości rozwojowych dzieci.

Personel przedszkola w dalszym ciągu dba o to, by zachować tę rodzinną atmosferę poprzedniej placówki, tak aby dzieci uczęszczające do przedszkola czuły się prawie jak w domu. Poprzez kultywowanie tradycji i uroczystości kształtowane są wśród dzieci postawy patriotyczne oraz przynależności do swojej małej ojczyzny. Na co dzień realizowane jest hasło „Trzeba dzieciom dać serce, piękno i uśmiech aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”.(…) Maria Kownacka

Działania placówki ukierunkowane są na wszechstronną edukację dzieci, rozwijanie ich talentów oraz zamiłowania do świata przyrody. Poprzez liczne występy taneczne, uczestnictwo w plastycznych konkursach powiatowych
i krajowych, przedszkolaki mają możliwość prezentacji rodzących się w nich zdolności i umiejętności. Najnowszą propozycją placówki ukierunkowaną na rozwijanie talentów wśród dzieci są zajęcia z zakresu sztuk walki Kung – Fu Wushu organizowanych przez SDSW „Tao”. Za systemowe działania podejmowane na rzecz rozwijania zainteresowań dzieci placówka otrzymała tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.

Poprzez uczestnictwo w wielu akcjach na rzecz ochrony środowiska przedszkole uzyskało odznakę „Zielonej Flagi”, która jest tytułem nadawanym szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools. Jest to program oparty na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegający na podnoszeniu świadomości ekologicznej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Certyfikaty są przyznawane szkołom na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i odnawiania certyfikatu.

Dzięki zaangażowaniu pani dyrektor możliwa jest współpraca z wieloma środowiskami i instytucjami. Przedszkole współpracuje miedzy innymi
z: Rydułtowskim Centrum Kultury, Szkołą Podstawową nr 1 im. Karola Miarki w Rydułtowach, Ochotnicza Strażą Pożarną w Rydułtowach, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Wodzisławiu Śląskim, Ratowniczą Drużyną Harcerską, KS „Naprzód” Rydułtowy, Stowarzyszenie Dalekowschodnich Sztuk Walki TAO, Fundacją Pasja, Stowarzyszeniem Rodzin i Osób Niepełnosprawnych w Rydułtowach,

8 listopada mszą św. z poświęceniem sztandaru w Kościele Parafialnym

św. Jerzego w Rydułtowach rozpoczęto uroczystość nadania Sztandaru Publicznemu Przedszkolu nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach

Do kościoła na mszę tłumnie przybyły przedszkolaki ubrane w regionalne stroje wraz z rodzicami oraz zaproszeni goście, sztandar wprowadzali Pani Dyrektor wraz z Radą Rodziców.

Po mszy Pani Dyrektor, w imieniu własnym i całego personelu przywitała gości w przedszkolu. Po zapoznaniu gości z historia przedszkola i przedstawieniu patronki Marii Kownackiej przystąpiono do przekazania sztandaru.

Rada Rodziców uroczyście wprowadziła Sztandar, odśpiewano hymn państwowy. Poświęcony sztandar Rada Rodziców przekazuje Pani Dyrektor, która z kolei przekazuje go dzieciom – w ręce przedszkolnego pocztu sztandarowego.

Dzieci w obecności rodziców, wychowawców, zaproszonych gości uroczyście ślubował: nosić sztandar dumnie i wysoko, przestrzegać wpajanych w przedszkolu zasad i ideałów, szanować dobre imię przedszkola i kultywować jego tradycje, godnie reprezentować przedszkole wobec społeczności.”

Po ślubowaniu odśpiewano hymn przedszkola. Pani Burmistrz i zaproszeni goście zabrali głos dzieląc się swoimi spostrzeżeniami , przemyśleniami i refleksjami. Po wystąpieniach gości zaproszono do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego przygotowanego specjalnie na tę okazję. Dzieci przedstawiły teatrzyk wg opowiadania Marii Kownackiej „Dziś wesoła nowina – przedszkole się zaczyna!”- „Nowy” w którym wystąpił Plastuś, symbol – maskotka przedszkola. W pięknych narodowych strojach dzieci odtańczyły Poloneza, Oberka i Krakowiaka.

Oficjalne uroczystości zakończyły wpisy do księgi pamiątkowej i wspólny poczęstunek.