Deklaracja dostępności

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej w Rydułtowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www:   http://www.przedszkole-plastusiowo.pl

Data publikacji strony 24.01.2019
Data ostatniej istotnej aktualizacji 02.2021

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG 2.0

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-03-11.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Janina Blokesz, e-mail: pp1.rydultowy@wp.pl Numer telefonu: 796588189. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej, ul. Jana Kochanowskiego 25 , 44-280 Rydułtowy

 1. Aby dostać się do budynku od ulicy Jana Kochanowskiego należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie, zabezpieczoną zasuwką bezpieczeństwa umieszczoną na wysokości 170 cm
 2. Na furtce znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem osobom nie sięgającym do zasuwki bezpieczeństwa.
 3. Furtka od ulicy Jana Kochanowskiego jest zamknięta poza godzinami pracy przedszkola.
 4. Furtka prowadząca na plac zabaw od strony ul Miłej jest zamknięta na klucz. Aby dostać się do furtki należy pokonać 5 schodów.
 1. Od strony ulicy Jana Kochanowskiego do budynku prowadzi 1 wejście główne, oraz 1 wejście dla dostawców. Aby wejść do budynku wejściem głównym należy pokonać 3 stopnie. Z lewej strony przy schodach jest dostępny podjazd dla wózków. Wejście dla dostawców jest z poziomu zero. We wszystkich wejściach są drzwi otwierane ręcznie.
 2. Od  placu zabaw znajduje się 5 wejść bezpośrednio do sal dydaktycznych. Do wszystkich wejść prowadzą schody. Aby wejść do budynku  należy pokonać 2 stopnie. We wszystkich wejściach są drzwi otwierane ręcznie.
 3. Wszystkie wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i niesłyszących.
 4. Budynek nie posiada recepcji. Po wejściu do budynku wejściem głównym znajduje się mały przedsionek, z którego należy otworzyć kolejne drzwi oraz wejść do toalety dla osób poruszających się na wózku. Przed wejściem głównym dla rodziców jest system elektronicznego otwierania oraz domofon łączący z salami zajęć.

Dla pozostałych gości po lewej stronie wejścia głównego znajduje się dzwonek. Po wejściu na główny hol po lewej stronie od wejścia głównego znajduje się gabinet dyrektora i sekretariat. Dla osób na wózkach dostępny jest  korytarz, pomieszczenia na parterze i toaleta.  

 1. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.
 2. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Są oznaczenia kontrastowe na drzwiach i schodach do budynku.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Kontakt

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Marii Kownackiej
w Rydułtowach

ul. Jana Kochanowskiego 25
44-280 Rydułtowy

tel:

dyrektor: 796 588 189,

intendent: 530 138 990, 

nauczyciele: 796587709

e-mail: pp1.rydultowy@wp.pl